PHYS 7893-3 Many-Body Theory Class List


January 21, 2015
Li, Enzhi <eli1@lsu.edu>

Wasim Raja Mondal <wasimr.mondal@gmail.com>

"Rahman, Noah A" <nrahman@tulane.edu>

Nick Sparks <phiguy55@gmail.com>

Curole, Jonathan <Paul jcurol4@lsu.edu>

Feng, Sheng <sfeng4@lsu.edu>

Kellar, Samuel <Obadiah skella1@lsu.edu>

Siddiqui, Elisha <esiddi1@lsu.edu>

Kun Jiang Kun <jiangku@bc.edu>

Xiaoyao Ma, maxiaoyao@gmail.com

Yi Zhang, zhangyiphys@gmail.com

Yifu, yzzhyf@126.com

Zhou Li, zhouli@lsu.edu